• رئیس شعبه لاله
   رئیس شعبه لاله
   مجید صداقت نوری
   سرپرست شعبه قشم
   m.sedaghat@sinainsurance.com
   میلاد ناصری
   سرپرست شعبه بندرعباس
   m.naseri@sinainsurance.com
   حسین حسین پور
   سرپرست شعبه اسفراین
   h.hoseinpoor@sinainssurance.com
   کامبیزرضاعی
   سرپرست شعبه کنسرسیوم
   k.rezaei@sinainsurance.com
   محمدجعفری بلالمی
   سرپرست شعبه زنجان
   m.jafari@sinainsurance.com
   فردین فخری
   سرپرست شعبه شرق
   f.fakhri@sinainsurance.com
   پروین قهرمانیان
   مدیر مجتمع تخصصی اشخاص
   p.ghahremanian@sinainsurance.com
   مهدی خالدی مهر
   مدیر شعبه مشتریان خاص،سرپرست شعبه مرکز
   m.khaledi@sinainsurance.com
   مرتضی حاجوی
   مدیر شعبه ستاد بنیاد
   m.hajavi@sinainsurance.com
   مریم قیصری
   مدیر شعبه جنوب تهران
   m.gheysari@sinainsurance.com
   مهدی نوروزی
   سرپرست استان البرز
   m.norozi@sinainsurance.com
   سید جواد هاشمی زاده
   رئیس شعبه مشهد
   j.hashemizadeh@sinainsurance.com
   محسن باقر یزدی
   مدیر شعبه بجنورد
   m.baghereyazdi@sinainsurance.com
   محمدرضا کدخدایی
   مدیر شعبه بیرجند
   m.kadkhodaei@sinainsurance.com
   سکینه اسماعیلی
   مدیر استان اصفهان وچهارمحال وبختیاری
   s.esmaili@sinainsurance.com
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه اصفهان
   h.nouri@sinainsurance.com
   مهدی یحیی زاده
   سرپرست استان های مازندران و گیلان
   m.yahyazade@sinainsurance.com
   میر حسین اوصیاء
   مدیر شعبه ساری
   m.osia@sinainsurance.com
   سعید نبی زاده جلودار
   مدیر شعبه گرگان
   s.nabizadeh@sinainsurance.com