• مدیران ستادی   مریم کاویانی نیک

   مدیریت بیمه های مهندسی و خاص
   m.kaviyani@sinainsurance.com


   زهرا باسو

   مدیر ریسک و اکچوئری

   z.kordshahi@sinainsurance.com


   اعظم حاجی زاده
   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
   a.hajizadeh@sinainsurance.com


   هاجر جوادنژاد
   مدیربازرسی،حسابرسی و کنترل داخلی
   h.javadnezhad@sinainsurance.com


   حسین دربانیان
   مدیر مالی و بودجه
   h.darbanian@sinainsurance.com

   علی نیازی
   مدیر بیمه های اتکایی
   a.niazi@sinainsurance.com


   محمدرضا پازرئ
   مدیر بیمه های مسئولیت
   m.pazari@sinainsurance.com


   فرید خیابانی

   دبیر هیات مدیره

   f.khiabani@sinainsurance.cim

   رحیم عباسی
   مدیربیمه های باربری،کشتی و هواپیما
   r.abbasi@sinainsurance.com

   عباس هوشیار
   مدیر بیمه های عمر
   a.hooshyar@sinainsurance.com

   امین حجتی رشت آبادی
   مدیریت مطالبات،اسناد تجاری و تضامین
   a.hojati@sinainsurance.com

   رسول صالحی
   مدیر بیمه های اتومبیل

   r.salehi@sinainsurance.com


   رضا یادگاری

   مدیر تحقیقات و آموزش

   r.yadegari@sinainsurance.com


   حمیدرضا کرم زاده

   مدیر امور شعب و نمایندگی های داخل و خارج از کشور

   h.karamzade@sinainsurance.com   محمود سلطان آبادی
   مدیرروابط عمومی

   m.soltanabadi@sinainsurance.com


   فرهاد عبدالهی چهرق

   مدیر بیمه های آتش سوزی

   f.abdolahi@sinainsurance.com


   مصطفی ابراهیمیان نژاد
   مدیر منابع انسانی

   m.ebrahimian@sinainsurance.com


   آرش صالح نژاد لنگرودی

   مدیر حراست

   a.salehnejad@sinainsurance.com   حمید ملایری مهدی آباد

   مدیر سرمایه گذاری و مجامع

   h.malayeri@sinainsurance.com   افشین سیاوشی

   مدیر حقوقی و امور قراردادها

   a.siavoshi@sinainsurance.com
   شهروز خلعتبری لیماکی

   مدیر پشتیبانی و ساختمان

   s.khalatbari@sinainsurance.com   پروین قهرمانیان

   مدیر بیمه های درمان

   p.ghahremanian@sinainsurance.com   محمدتقی طاهریان

   مدیربازاریابی

   m.taherian@sinainsurance.com


   رضا بهشتی

   مدیر ارتباط با مشتری و باشگاه مشتریان

   r.beheshti@sinainsurance.com   احمد سیف

   سرپرست مدیریت توسعه فروش بیمه های زندگی
   a.seif@sinainsurance.com