• بیمه نامه ها
  • مدیران ستادی

   مریم کاویانی نیک
   مدیر بیمه های مهندسی و خاص
   m.kaviyani@sinainsurance.com


   مرجانه صابری
   مدیر بیمه های اشخاص
   m.saberi@sinainsurance.com

   اعظم حاجی زاده
   مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
   a.hajizadeh@sinainsurance.com

   مصطفی ابراهیمیان نژاد

   مدیر منابع انسانی

   m.ebrahimian@sinainsurance.com

   حسین دربانیان
   مدیر مالی و بودجه
   h.darbanian@sinainsurance.com

   علی نیازی
   مدیر بیمه های اتکایی
   a.niazi@sinainsurance.com

   محمدرضا پازرئ
   مدیر بیمه های مسئولیت، کشتی و هواپیما
   m.pazari@sinainsurance.com

   محمدرضا نور نژاد
   مدیر حقوقی و امور قرارداد ها
   m.nournejad@sinainsurance.com


   رحیم عباسی
   مدیر بیمه های باربری
   r.abbasi@sinainsurance.com


   عباس هوشیار
   مدیر بیمه های عمر
   a.hooshyar@sinainsurance.com

   محمد تقی طاهریان
   مدیر بازاریابی
   m.taherian@sinainsurance.com


   علی صیادزاده

   مدیر فروش بیمه های عمر
   a.sayyadzadeh@sinainsurance.com


   محمدرضا درمانلو
   مدیر امور شعب
   m.darmanloo@sinainsurance.com


   فرزاد ذوقی
   مدیر بازرسی و نظارت و سرپرست مدیریت سرمایه گذاری
   f.zoghi@sinainsurance.com

   مرتضی محمدی پویا
   مدیر اداری و پشتیبانی
   m.pouya@sinainsurance.com


   رسول صالحی
   مدیر بیمه های اتومبیل
   r.salehi@sinainsurance.com

   مهران متین فرد
   مدیر حسابرسی داخلی
   m.matinfard@sinainsurance.com

   رضا یادگاری

   مدیر کیفیت جامع

   r.yadegari@sinainsurance.com