• بیمه مهندسی
   • مراحل دریافت خسارت

    ((((اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پیمانکاران از طرف بیمه گذار انجام شود:

    1. در مهلت مقرر طبق شرایط عمومی بیمه نامه بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد
    2. در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد
    3. هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید
    4. صورتجلسه خسارت بعد از بازدید با حضور کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد
    5. با توجه به صورتجلسه خسارت جهت براورد آن مدارک مورد نیاز کارشناس را از قبیل صورت وضیعت کارکرد قبل و بعد از حادثه، صورت وضیعت خسارت و غیره را تهیه و به شرکت بیمه ارسال دارد))))

    دریافت خسارت:

    بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت می ‌گیرد، در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب بیمه نامه با رعایت استثنائات ، مقررات و شرائط مندرج در بیمه نامه و الحاقی های مربوط، بیمه گر خسارت بیمه گذار را جبران می نماید .
    بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به صورت کتبی به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را معمول دارد.

      نحوه اعلام خسارت:
    در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارتی شود بیمه گذار باید :
    1- بلافاصله به صورت کتبی مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند ؛
    2- به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و یا آسیب دیدگی کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد ؛
    3- قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده و یا کارشناس بیمه گر قرار دهد ؛
    4- کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در اختیار او بگذارد ؛
    5- در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا سرقت با شکستن حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد .
     

     

   • مدارک لازم جهت دریافت خسارت

    پس از اعلام صحیح و به موقع خسارت به یکی از مراکز خسارت واقع در شعب بیمه سینا در سراسر کشور،بیمه گذار می بایست تمامی مدارک مثبته لازم جهت تشکیل پرونده را طبق درخواست مرکز خسارت در اسرع وقت ارائه دهد و پیگیری و هر گونه همکاری لازم جهت تکمیل پرونده را با مرکز خسارت بعمل آورد. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت(مالی یا جانی) متفاوت می باشد.در ذیل مدارک کلی لازم برای بیمه نامه های مهندسی ذکر می گردد:
    1- شرح چگونگی وقوع خسارت ، ساعت و روز و محل دقیق حادثه
    2- علت حادثه
    3– چند قطعه عکس از مواضع آسیب دیده
    4– ریز اقلام خسارت دیده با قیمت آنها (اصل یا کپی برابر اصل)
    5– اقلام بازیافتی و ارزش آنها

    نحوه پرداخت خسارت:
    پس از جمع آوری ، تکمیل و ارسال مدارک به اداره خسارت بیمه های مهندسی متعاقباً پس از طی مراحل لازم در صورتیکه خسارت قابل پرداخت باشد مبلغ قابل پرداخت به مرکز خسارت در شعبه مربوطه اعلام می گردد. مرکز خسارت نیز متعاقباً به بیمه گذار و زیان دیده یا زیان دیدگان اعلام می نماید. پس از اخذ رضایتنامه نسبت به بیمه سینا که هر گونه ادعای بعدی را از درجه اعتبار ساقط می نماید و شماره حساب، حواله پرداخت صادر و به واحد امور مالی ارجاع می گردد تا به زیاندیده پرداخت گردد.