• بیمه مسئولیت
   • مراحل دریافت خسارت

    بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز بصورت کتبی بیمه گذار را مطلع نموده تا بیمه گر اقدام به تشکیل پرونده خسارت نماید. سپس باتوجه به رشته بیمه ای مدارک و اسناد مشروحه ذیل را جهت تعیین میزان خسارت به بیمه گر ارائه نماید.

    راهنمای دریافت خسارت بیمه های مسئولیت

    هنگام بروز خسارت به استناد ماده 15 قانون بیمه، می بایست بیمه گذار برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عرفا هر کسی از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد.

    اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند با واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدر نبوده است.

   • مدارک لازم جهت دریافت خسارت

    بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان، مسئول فنی بیمارستانها:

    • ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
    • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

    بیمه مسئولیت در برابر کارکنان:

    • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
    • در صورت فوت: نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت، جواز دفن، گواهی انحصار

    وراثت و گزارش مقامات انتظامی:

    • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

    بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:

    • ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده
    • در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی: ارائه مدارک مربوطه

    بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا:

    • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
    • ارائه مدارک مربوط به اثبات مسئولیت بیمه گذار

    بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:

    • ارائه گزارش نیروی انتظامی
    • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
    • ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
    • گواهینامه راننده
    • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
    • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
    • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

    دریافت خسارت بیمه های مسئولیت:

   •  
   • الف) پرداخت خسارت مسئولیت متصدیان حمل و نقل:
    1. بیمه گذار به محض وقوع حادثه در اسرع وقت حدالامکان از طریق دورنگار و یا تلفن حادثه بوقوع پیوسته را با ذکر شماره قرارداد بیمه، شماره بارنامه، شماره انتظامی خودرو، نوع محموله، محل دقیق حادثه و شماره تلفن همراه راننده به بیمه گر اطلاع دهد و تا انجام بازدید کارشناس بیمه تغییری در وضعیت خسارت ندهد.
    2. مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده خسارت محمولات داخلی الزامی است.
     1-2) اصل یا تصویر برابر اصل کروکی پلیس راه و گزارش مقامات انتظامی
     2-2) اصل بارنامه نسخه مربوط به راننده، حواله بارگیری، اصل فاکتور محموله و قبض باسکول مبدا و مقصد، اصل رسید سیلو مبدا و مقصد (محمولاتی مانند گندم، جو و ذرت و..)
     3-2) تصویر گواهینامه و کارت ماشین
     4-2) تصاویر بیمه نامه، لیست بارنامه (پرینت از برنامه نرم افزاری حمل و نقل نصب شده توسط این شرکت)، الحاقیه مربوط به لیست بارنامه، قبض رسید وصول حق بیمه.
     5-2) در صورت داشتن مقصر حادثه علاوه بر مدارک فوق موارد ذیل باید در خواست گردد:
                 1-5-2) تصویر بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
                 2-5-2) تصویر گواهینامه و کارت ماشین مقصر حادثه
                 3-5-2) آدرس و مشخصات دقیق مقصر حادثه
                 4-5-2) اصل گزارش عوامل آتش نشانی در خسارات وارده به محموله ناشی ازآتش سوزی و انفجار.
                 5-5-2) در صورت نجات محموله و جلوگیری از بسط و توسعه خسارت ، درخواست اصل فاکتور مربوطه.
    3. در صورتی که مورد خسارت مربوط به محمولات وارداتی و صادراتی باشد علاوه بر مدارک مندج در بند "2" اخذ مدارک ذیل نیز ضروری است:
     1-3) فاکتور یا صورت حساب محموله COMMERCIAL INVOICE
     2-3) صورت لیست بندی کالا PACKING LIST
     3-3) بارنامه دریایی BILL OF LANDING
     4-3) اسناد و هزینه های مربوط به ثبت سفارش در بانک مربوطه
     5-3) کپی برابر اصل شده برگ سبز گمرکی (بیمه های وارداتی)
     6-3) کپی برابر اصل شده برگ خروج گمرکی (بیمه های صادراتی)
     7-3) کپی برابر اصل شده برگ اعلامیه فروش ارز
     8-3) کپی برابر اصل شده گواهی مبدا

    ب) پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:

    1. بیمه گذار وفق بند "و" از ماده سوموظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه بلافاصله بوسیله دورنگار و یا تلفن و متعاقبا حداکثر ظرف مدت 5 روز بوسیله نامه مراتب را به همراه نام مصدوم، تاریخ و محل حادثه، شماره بیمه نامه به بیمه گر یا نماینده آن اعلام نماید و بیمه گر نیز در اسرع وقت از محل حادثه بازدید و نتیجه دریافت و یا عدم دریافت خسارت را کتبا به بیمه گذار اعلام خواهد نمود.
    2. مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده خسارت (هزینه های پزشکی، نقص عضو و فوت) الزامی است:
           1-2- پرداخت هزینه های پزشکی
           الف) گزارش اولین مرجع درمانی در زمان حادثه
           ب) گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم
           ج) خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص وی
           د)گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع صدمات وارده و معالجات انجام شده
           ه) اصل کلیه مدارکک و هزینه های پزشکی و بیمارستان مصدوم
           و) تصویر شناسنامه مصدوم
     2-2- اخذ مدارک ذیل جهت پرداخت خسارت نقص عضو به مصدوم بدون رای دادگاه الزامی است:
           الف) گزارش اولین مرجع درمانی در زمان حادثه
           ب) گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم
           ج)خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص وی
     تبصره: کلیه موارد فوق الذکر می بایست ممهور به مهر بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم در آن بستری بوده و حتی الامکان راسا توسط واحد رسیدگی به پرونده ازمراکز درمانی مربوطه اخذ گردد.
           د) برگ شرح عمل بیمار و رادیوگرافی های انجام شده
           ه)معاینه مصدوم توسط پزشک معتمد بیمه گر یا کمیسسون پزشکی
           و) تعیین میزان نقص عضو مصدوم توسط کمیسیون پزشکی
           ز) دریافت گارش بازرس اداره کار (در صورت نیاز)
           ح)تصویر شناسنامه مصدوم
     3-2-اخذ مدرک ذیل جهت پرداخت خسارت به مصدوم در صورتیکه دادگاه مبادرت به صدور رای نموده باشد:
           الف) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه
           ب) اصل یا کپی برابر اصل گزارش بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری یا هیئت کارشناسی
           ج) اصل یا کپی برابر اصل نظریه پزشکی قانونی
           د) اصل یا کپی برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگه های بازجویی،‌ گزارش نیروی انتظامی و ...)
           ه) تصویر شناسنامه مصدوم
     4-2- اخذ مدارک ذیل جهت پرداخت دیه فوت به وارث قانونی الامی می باشد:
           الف) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه
           ب) اصل یا کپی برابر اصل گزارش بازرس اداره کل یا کارشناس رسمی دادگستری یا هیئت کارشناسی
           ج) اصل یا کپی برابر اصل نظریه پزشکی قانونی
           د) اصل یا کپی برابر اصل گزارشات دادگاه
           ه)اصل یا کپی برابر اصل برگ انحصار وراثت
           و) اصل یا کپی برابر اصل برگ قیم نامه یا برگ ولایت قهری (در صورت نیاز)
           ز) کپی از تمام صفحات شناسنامه متوفی و وراثت
     5-2- مدارک مورد نیاز ذیل جهت پرداخت خسارات مالی الزامی می باشد:
           الف) اصل یا کپی برابر اصل نظریه کارشناس خسارت یا کارشناس رسمی دادگستری
           ب) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه در صورتیکه شکایتی مطرح شده است به همراه گزارشات دادگاه
           ج) پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان:
                    - بیمه گذار وفق بند 4 از ماده هفتم وظایف و تعهدات بیمه گذار به محض اطلاع از هر گونه ادعای خسارت در خصوص مسئولیت های موضوع بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان مراتب را کتبا به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاری نماید.
     5-2) مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده خسارت پزشکان الزامی است:
           1) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه
           2) اصل یا کپی برابر اصل گزارش کمیسیون نظام پزشکی یا پزشکی قانونی
           3) اصل یا کپی برابر اصل گزارشات دادگاه (برگه های بازجویی)
           4) مدارک بالینی بیمار