• بیمه نامه کشتی

    در راستای رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دریایی ، به خطرات مورد تعهد شناورها که در آغاز منحصر به پوشش بیمه بدنه کشتی ها بوده ، ماشین آلات اصلی و فرعی توسعه یافته و به تعهدات و خطرات دریایی مندرج در کلوزهای بیمه شناورها مجموعه شرایط کلوزها اضافه شده است.

   تاجائیکه خسارت های ناشی از خطای خدمه کشتی ، تعمیرکنندگان آن ، مسئولیت های ناشی از تصادم به شناورهای مقابل ،پوشش خطرات ناشی از جنگ، برخورد با تاسیسات بندری و اسکله و مسئولیت سازندگان شناورها که خطرات مربوطه در دسته بندی های مختلف وتحت عناوین کلوزهای شماره 280، 284، 289، 346  و... نامگذاری شده نیز اضافه شده است که

   بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد.کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    مدارک لازم جهت صدور :

   1.       تکمیل فرم پیشنهاد بیمه توسط بیمه گزار

   2.       تکمیل فرم بازدید سلامت توسط کارشناس بیمه

   3.       ارسال تصویر پروانه ثبت شناور 

   4.       کپی گواهینامه کلاس ( بدنه و ماشین آلات کشتی )

   5.       سوابق بیمه ای سال گذشته در صورت وجود 

   6.       کپی گواهینامه ایمنی شناور

   7.       کپی گواهینامه خدمه شناور 

   8.       صدور بیمه نامه توسط کلیه شعب صادرکننده بیمه کشتی

    

   مدارک لازم جهت بررسی خسارت :

   1-  تصویر مدارک مربوط به شناور شامل گواهینامه ثبت شناور ، گواهینامه های رده بندی و ایمنی و گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور .

   2-  تصاویر مدارک دریانوردی ناخدا و خدمه شناور

   3-   گزارش مقامات بندری و انتظامی در خصوص حادثه

   4-   گزارش هواشناسی در صورتیکه مورد بیمه بعلت هوای نامساعد دچار حادثه شده باشد

   5-   تصویر صفحات دفترچه تردد بندری شناور ممهور به مهر نیروی انتظامی

   6- کلیه مدارک مربوط به آخرین ورود و خروج شناور ، لیست خدمه (Crew List)و مانیفست کالا

   7- تصاویر و فیلمهای اخذ شده از شناور خسارت دیده