• محمد جعفری بلالمی
   رئیس شعبه غرب تهران
   m.jafari@sinainsurance.com
   مجید صداقت نوری
   سرپرست شعبه سمنان
   m.sedaghat@sinainsurance.com
   میلاد ناصری
   رئیس شعبه بندرعباس
   m.naseri@sinainsurance.com
   حسین حسین پور
   رئیس شعبه اسفراین
   h.hoseinpoor@sinainssurance.com
   کامبیزرضاعی
   رئیس شعبه کنسرسیوم
   k.rezaei@sinainsurance.com
   سید وحیدحسینی
   رئیس شعبه کرمان
   v.hoseini@sinainsurance.com
   یاسر فرهادی
   رئیس شعبه لارستان
   y.farhadi@sinainsurance.com
   سجاد مظفری
   رئیس شعبه بوشهر
   s.mozaffari@sinainsurance.com
   پرهام جویان
   رئیس شعبه میانه
   a.jooyan@sinainsurance.com
   فیروزه فتاحی
   سرپرست شعبه مشتریان خاص
   f.fattahi@sinainsurance.com
   سارا افخمی راد
   سرپرست شعبه مجازی
   s.afkhami@sinainsurance.com
   ساناز سلطانی
   رئیس شعبه پارس جنوبی
   s.soltany@sinainsurance.com
   مهدی قراگوزلو
   رئیس شعبه همدان
   m.gharagozloo@sinainsurance.com
   رضا شریفان
   رئیس شعبه نیشابور
   r.sharifan@sinainsurance.com
   احسان سیفی
   سرپرست شعبه بروجرد
   e.seyfi@sinainsurance.com
   قاسمعلی عبدی
   سرپرست شعبه بابل
   gh.abdi@sinainsurance.com
   محمد فلیحی
   سرپرست شعبه رشت
   m.falihi@sinainsurance.com
   محمد رئوفی فرد
   سرپرست شعبه دزفول
   m.raoufafard@sinainsurance.com
   مرتضی رستم زاده
   سرپرست شعبه بجنورد
   m.rostamzadeh@sinainsurance.com
   فردین فخری
   رئیس شعبه شرق
   f.fakhri@sinainsurance.com