• رئیس شعبه لاله
   رئیس شعبه لاله
   مجید صداقت نوری
   سرپرست شعبه قشم
   مصطفی ابراهیمیان نژاد
   مدیر شعبه شرق تهران
   m.ebrahimian@sinainsurance.com
   فردین فخری
   مدیر مجتمع مرکز
   f.fakhri@sinainsurance.com
   پروین قهرمانیان
   مدیر مجتمع تخصصی اشخاص
   p.ghahremanian@sinainsurance.com
   مهدی خالدی مهر
   مدیر شعبه مشتریان خاص
   m.khaledi@sinainsurance.com
   مرتضی حاجوی
   مدیر شعبه ستاد بنیاد
   m.hajavi@sinainsurance.com
   مریم قیصری
   مدیر شعبه جنوب تهران
   m.gheysari@sinainsurance.com
   مهدی نوروزی
   سرپرست استان البرز
   m.norozi@sinainsurance.com
   سید محمدرضا مرتضویان
   مدیراستان خراسان رضوی
   سید جواد هاشمی زاده
   رئیس شعبه مشهد
   j.hashemizadeh@sinainsurance.com
   محسن باقر یزدی
   مدیر شعبه بجنورد
   m.baghereyazdi@sinainsurance.com
   محمدرضا کدخدایی
   مدیر شعبه بیرجند
   m.kadkhodaei@sinainsurance.com
   سکینه اسماعیلی
   مدیر استان اصفهان وچهارمحال وبختیاری
   حمید رضا نوری
   مدیر شعبه اصفهان
   h.nouri@sinainsurance.com
   مهدی یحیی زاده
   مدیر استان مازندران
   میر حسین اوصیاء
   مدیر شعبه ساری
   m.osia@sinainsurance.com
   سعید نبی زاده جلودار
   مدیر شعبه گرگان
   s.nabizadeh@sinainsurance.com
   وحید سبحانی
   مدیر شعبه موسسات ساحلی
   v.sobhani@sinainsurance.com
   تورج آقاجعفری
   مدیر شعبه رشت
   t.jafari@sinainsurance.com