• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      ارومیه(1010) ارومیه ارومیه-خیابان شهید بهشتی (دانشکده)،روبروی کوی 15 ، پلاک 142
      044-33471233-4