• محمدعلی جمالی
   معاون فروش و توسعه بازار


   عبدالامین خدائی نساج
         
   معاون مالی و پشتیبانی      

   کتایون هدایت پور
               
   معاون فنی               


   کیومرث رعیت
   معاون برنامه ریزی و منابع انسانی