• کتایون هدایت پور

   مرتضی علی اکبر گنجی
   عبدالامین خدائی نساج

   سرپرست معاونت فنی بیمه های اموال


   سرپرست معاونت فروش و توسعه بازار


   معاون مالی و اقتصادی

   علی صیادزاده
   مرجانه صابری

   معاون سرمایه انسانی

   و پشتیبانی

   سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص