• کتایون هدایت پور

      محمدعلی جمالی عبدالامین خدائی نساج کیومرث رعیت
      رئیس شورای فنی معاون فروش و توسعه بازار معاون مالی و پشتیبانی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی