• حسن صنعتی

   کتایون هدایت پور
   مرجانه صابری
   رئیس هیأت مدیره و نماینده ناظر هیأت مدیره در شورای فنی
   معاون فنی بیمه های اموال
   معاون فنی بیمه های اشخاص   عباس هاشم زاده وندی
   محمد میرشکاری
   مرتضی علی اکبر گنجی
   معاون مالی و اقتصادی

   معاون سرمایه انسانی

   و پشتیبانی
   معاون فروش و توسعه بازار   کیومرث رعیت


   معاون طرح و برنامه