• بیمه عمر و حوادث
   • مدارک لازم جهت دریافت خسارت

    الف) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های عمر و حوادث گروهی:

    مدارک مشترک:

    1. آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده
    2. کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده)
    3. گزارش حادثه (انتظامی/ تأمین اجتماعی / محلی)
    4. گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه (اگر حادثه یا فوت ناشی از تصادف رانندگی باشد)
    5. مدارک پزشکی روز حادثه

    در صورت فوت بیمه شده:

    1. جواز دفن (کپی برابر اصل)
    2. گواهی فوت (کپی برابر اصل)
    3. خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)
    4. انحصار وراثت نا محدود و کپی صفحه اول شناسنامه وراث (کپی برابر اصل) (اگرذینفع قرارداد وراث قانونی باشد)
    5. مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با فوت (در صورت فوت ناشی از بیماری)

    در صورت بروز نقص عضو ناشی از حادثه

    1. رادیو گرافی از عضو صدمه دیده
    2. گزارش پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده

    در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه:

    1. اصل مدارک پرداخت هزینه های انجام شده
    2. گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه

    ب) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های عمر و حوادث انفرادی:

    مدارک مشترک:

    1. اصل بیمه نامه حوادث انفرادی
    2. کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده)
    3. گزارش حادثه (انتظامی/ محلی)
    4. گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)
    5. مدارک پزشکی روز حادثه

    در صورت فوت بیمه شده:

    1. جواز دفن (کپی برابر اصل)
    2. گواهی فوت (کپی برابر اصل)
    3. خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)
    4. انحصار وراثت نا محدود و کپی صفحه اول شناسنامه وراث (کپی برابر اصل) (اگرذینفع قرارداد وراث قانونی باشد)

    نقص عضو ناشی از حادثه:

    1. رادیو گرافی از عضو صدمه دیده
    2. گزارش پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده

    هزینه های پزشکی ناشی از حادثه:

    1. ارسال اصل مدارک پرداخت هزینه های انجام شده
    2. گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه