• بیمه باربری
   • مراحل دریافت خسارت

    فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری:
    1. پس از اعلام خسارت کتبی یا تلفنی بیمه گذار، بیمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشکیل می شود.
    2. در صورت نیاز کارشناس بازدید ازمحموله خسارت دیده بازدید، و علت و میزان خسارت را گزارش می نماید.
    3. اسناد ومدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت با توجه به شرایط بیمه نامه و علت خسارت ازبیمه گذار دریافت می شود.
    4. در صورت قابل پرداخت بودن خسارت میزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئین نامه حدود اختیارات به تائید مسئولین می رسد.
    5. در صورت تائید رقم خسارت، حواله خسارت صادر و پس از دریافت برگ جانشینی یا رسید تسویه خسارت از بیمه گذار چک خسارت تحویل وی می گردد.
    6. در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت، مراتب به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید و پرونده مختومه می گردد.
    7. در صورت اعتراض بیمه گذار به مبلغ خسارت یا مختومه شدن پرونده، پرونده خسارت مجددا" رسیدگی شده و نتیجه نهایی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید.

   • مدارک لازم جهت دریافت خسارت

    اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت:
    الف- محمولات صادراتی – وارداتی:
    • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
    • بارنامه
    • فاکتور خرید
    • صورت بسته بندی
    • گواهی مبداء
    • راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
    • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
    • قبوض انبار گمرکی
    • صورت مجلس گمرکی یا بندری
    • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
    • گزارش بازدید نماینده خارجی (در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
    • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
    • برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

    ب- محمولات حمل و نقل داخلی:
    • اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
    • بارنامه
    • فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
    • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
    • صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

    ج- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):
    • اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
    • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
    • گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه
    • گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
    • پروانه ثبت و بهره برداری
    • گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی
    • گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
    • آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء

    اسناد مورد نیاز جهت پرداخت خسارت:پ
    الف - اسناد حمل وخرید
    • پیش فاکتور یا پروفرما proforma invoice
    • بارنامه bill of lading
    • فا کتور commercial invoice
    • صورت بسته بندی packing list
    • گواهی مبداء certificate of origin
    • بارنامه حمل داخلی

    ب - اسناد خسارت
    • صورت مجلس گمرکی: زمانی که خسارات وارده به کالا در گمرکات مشهود باشد سندی به نام صورت مجلس گمرکی توسط مقامات گمرک تنظیم می گردد که مبین نوع و تعداد کالا از نظر کم وکیف خسارت بوده و به تایید و امضاء گمرک و شرکت حمل و نقل مربوطه می رسد این سند حائز اعتبار حقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت می باشد.
    • راهنامه CMR: در صورت حمل زمینی این سند که مخصوص حمل کننده است صادر می شود ودرمواردیکه محموله حمل شده در طی مسیر دچار خسارت گردد کم وکیف خسارت در CMR مربوطه درج و توسط راننده تایید و ممهور به مهر شرکت حمل و نقل می شود این سند حائز اعتبارحقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت میباشد.
    • قبوض انبار گمرکی: هنگامی که کالاها وارد انبار گمرک می شوند قبض انبار از سوی مسئولین صادر می گردد و در مواردیکه کالا دارای خسارت باشد مراتب در قبض انبار مربوطه درج می گردد.
    • گواهی عدم تحویل: در صورتیکه یک یا چند بسته کامل ازکل محموله به مقصد نرسد شرکتهای حمل و نقل پس از بررسی موضوع و عدم دریافت اطلاعی از کالای مفقود شده و براساس صورت مجلس گمرکی تنظیم شده در گمرکات نسبت به صدور گواهی عدم تحویل اقدام می نمایند که سندی ضروری جهت بررسی خسارت واقدامات بازیافت خسارت می باشد.
    • گزارش مقامات انتظامی و کروکی حادثه: این سند هنگام وقوع تصادف و یا بروز حوادث جاده ای توسط مقامات انتظامی محدوده مربوطه تهیه می گردد وحاوی اطلاعاتی در خصوص چگونگی تصادف و مقصرین حادثه می باشد.
    • قبوض باسکول: قبوض باسکول جهت بررسی کسریهای احتمالی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
    • گواهی بازرسی کالا: در صورتیکه خسارت درخارج از کشور اتفاق افتاده باشد بازدید کارشناسی توسط موسسات معتبری از قبیل Lloyds,SGS,IGS,IEI,…انجام می پذیرد و گواهی مربوطه مبنی بر علت ومیزان خسارت صادرمی گردد این گواهی جهت بررسی دقیق خسارت ضروری می باشد.
    • گزارش بازرسی کمیت و کیفیت کالا quality and quantity inspection: گزارشی که به منظور تعیین کمیت و کیفیت وسایر مشخصه های کالا یا تجهیزات توسط موسسه های بازرسی مستقل تهیه می شود. سورویا نس نیز یکی از گزارشات بازرسی است که پس از انجام عملیاتی ازقبیل بازرسی، بازبینی، نمونه برداری، اندازه گیری، آزمایش و... صادر می گردد.
    • درافت سوروی: تعیین مقدار کالاها ی فله مانند غلات، آهن الات و غیره ( مواد فله خشک) روی کشتی با روش DRAFT SURVEY صورت می گیرد در این روش درافت کشتی قبل و بعد از تخلیه محموله در نظر گرفته می شود و پس از اعمال فاکتورهای دیگری از جمله VEF,DEADWEIGHT,… و براساس قانون ارشمیدس وزن کالا بدست می آید.
    • ULLAGE SURVEY: تعیین مقدار کالاهای فله مایع روی کشتی با آلیج گیری صورت میگیرد. باتوجه به کالیبره بودن مخازن، اندازه گیری میعانات تابع وزن مخصوص، درجه دما و بررسی وضعیت قرارگرفتن کشتی در حالت عدم تعادل می باشد که برای رسیدن به وضعیت استاندارد از جداول مخصوصی دراین زمینه استفاده می شود تا وزن کالا به طوردقیق اندازه گیری شود.

    ج - اسناد گمرکی و بانکی
    • اعلامیه فروش ارز
    • برگ ثبت سفارش
    • پروانه سبز گمرکی
    • اظهارنامه خروجی کالا (صادراتی)
    • پروانه ورود موقت کانتینر

    اسناد مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت با توجه به نوع خسارات:
    بیمه گر با توجه به شرایط بیمه نامه، شیوه حمل، نوع خسارت، علت و میزان خسارت و همچنین ماهیت کالا حسب مورد برخی از اسناد مورد نیاز را درخواست می نماید که بیمه گذار و یا نمایندگان وی بایستی در اسرع وقت اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند.
    نوع خسارت / مدارک مورد نیاز حادثه وسیله حمل در داخل کشور حادثه وسیله حمل در خارج عدم تحویل آبدیدگی پارگی شکستگی آلودگی ریزش و کسری غرق شناور کسری مواد فله و میعانات فله
    بارنامه حمل x x x x x x مانیفست x
    فاکتور خرید x x x x x x x
    صورت بسته بندی x x x x x x x
    گواهی مبدا x x x x x x x
    پروانه سبز گمرکی x x x x x ---- x
    صورت مجلس گمرکی ---- x در صورت عودت کالا به کشور x x x x کالاهای نجات یافته x
    اعلامیه فروش ارز x x x x x x x
    بارنامه حمل داخلی x ---- ---- ---- ---- ---- x
    رونوشت سی ام آر. حمل با کامیون x قبل از گمرک x x x x ---- x
    گواهی عدم تحویل ---- ---- x ---- ---- ---- ----
    گزارشات مقامات انتظامی و کروکی حادثه x x ---- ---- ---- ---- ----
    برگ ثبت سفارش x x x x x ---- x
    اعلامیه ورود کالا حمل دریایی x ---- x x x ---- x
    قبض انبار گمرکی حمل زمینی و هوائی x x x x x ---- x
    اظهار نامه خروجی کالا صادراتی ---- x ---- ---- ---- ---- ----
    فاکتور کرایه حمل ترم خرید FOB x x x x x x x
    گزارش بازرسی معتبر بین المللی ---- x ---- ---- ---- ---- ----
    اعلام نظریه آزمایشگاه در موارد آلودگی ---- ---- ---- x ---- ---- ----
    قبوض باسکول درب خروجی گمرکات و ورودی انبارهای مقصد ---- ---- ---- ---- x ---- x
    پروانه عبور موقت کانتینر در صورت حمل کالا با کانتینر x x x x x x x
    گواهی بازرسی کالا در مبدا و یا مقصد ---- ---- ---- ---- ---- ---- x
    دریافت سوری مواد فله خشک ---- ---- ---- ---- ---- ---- x
    وضعیت کشتی حمل کالا از نظر سال ساخت حمل با کشتی x x x x x x x
    گزارش ناخدا و ملوانان ---- ---- ---- ---- ---- x ----
    پروانه ثبت و بهره برداری شناورها ---- ---- ---- ---- ---- x ----
    گواهی نامه ایمنی شناور ---- ---- ---- ---- ---- x ----

    برگهای جانشینی یا وکالت نامه:
    به موجب ماده 30 قانون بیمه ایران در خصوص اصل جانشینی "بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول می کند، در مقابل ا شخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد درمقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود. بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق رجوع به مسئول خسارت را با دریافت وکالتنامه از بیمه گذار بدست آورده و اقدامات لازم را به عمل می آورد. برگهای رسید تسویه خسارت پس از پرداخت خسارت، بیمه گر دو برگ رسید تسویه خسارت را با ذکر مشخصات بیمه نامه و چک صادر شده تهیه می نماید که بایستی به مهر و امضای بیمه گذار برسد.
    گواهی تمدید مدت اعتبار بارنامه هنگامیکه بیمه گر با دریافت اسناد و مدارک مثبته و به جانشینی از طرف بیمه گذار علیه متصدیان حمل و نقل اقامه دعوی مینماید اهمیت مدت اعتبار بارنامه های حمل مطرح می شود. مدت اعتبار بارنامه های حمل بسته به نوع حمل و کنوانسیونهای بین المللی به شرح ذیل است.
    • مهلت قانونی اقامه دعوی در خصوص بارنامه های کشتیرانی یکسال پس از تاریخ تخلیه کالا و در صورت عدم تحویل کالا از تاریخی که می بایست تحویل داده شود
    • مهلت اقامه دعوی علیه متصدی حمل ونقل دریایی در کنوانسیون دریایی یکسال پس از تاریخ تخلیه کالا
    • مهلت اقامه دعوی در بارنامه های فیاتا 9 ماه پس از تاریخ تخلیه کالا
    • مهلت اقامه دعوی در کنوانسیون CMR یکسال از تاریخ تخلیه کالا
    • مهلت اقامه دعوی دربارنامه های هوایی (یاتا) دو سال از تاریخ تخلیه کالا

    در صورتیکه در مهلت مقرر یعنی طی مدت اعتبار قانونی ادعای جبران خسارت نشود مشمول قانون مرور زمان میگردد (مرور زمان عبارتست از گذشتن مدتی که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود). در صورتیکه بیمه گذار اسناد ومدارک لازم را ظرف مهلت مقرر ارائه ننماید بایستی تمدید مدت اعتبار بارنامه را که معمولا 6 ماه از تاریخ انقضاء میباشد از شرکت حمل و نقل مربوطه درخواست نموده و گواهی مربوطه را به بیمه گر تحویل نماید.
    وظایف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه:
    بیمه‌ گذار ضمن‌ اینکه‌ کالا را بیمه‌ مینماید موظ‌ف‌ است ‌مراقبتهای‌ لازم‌ را جهت‌ محافظ‌ت‌ آن‌ بکاربرده‌ و عملی‌ انجام‌ نـدهد کـه‌ کالای ‌بیمه‌ شده‌ در معرض‌ خط‌ر بیشتری‌ قرار گرفته‌ و احتمال‌ آسیب دیدگی‌ را افزایش‌ دهد و اگر در ط‌ول‌ مدت‌ بیمه ‌اقدامی‌ به ‌نظ‌ر میرسد که ‌انجام ‌آن‌ در حد توان‌ بیمه‌ گذار میباشد و به‌ مدد آن‌ جلوی‌ بروز یا گسترش‌ خسارت‌ گرفته ‌میشود انجام‌دهد ولو اینکه ‌در این‌ مورد هزینه‌هائی‌ نیزصرف‌ گردد لذا بیمه‌گذار نباید به ‌اتکاء اینکه ‌مال‌ خود را بیمه‌ کرده‌ درانجام‌ این‌ وظایف‌ کوتاهی‌ کند.
    از جمله‌ وظایف‌ بیمه‌گذار درارتباط‌ با موضوع‌ فـوق‌ میتوان ‌انتخاب‌ وسیله‌ نقلیه‌ مناسب‌ - استفاده‌ از جرثقیل‌ و ابـزارآلات‌ مناسب‌ جهت‌ بارگیری‌ و تخلیه‌ - نگهداری‌ کالا در انبار سر پوشیده‌ گمرکات‌ و بنادر - بسته‌بندی‌ صحیح‌ و متناسب‌ با شیوه‌ حمل‌ را نام ‌برد.
    وظایف بیمه گذار بعد از وقوع حادثه:
    وظایف بیمه گذار پس از وقوع حادثه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است بطوری که گاهی عدم انجام این وظایف موجب میشود که بیمه گر از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت خودداری کند اهم این وظایف عبارتند از:
    • در صورت بروز خسارتکه جبران آن در تعهد بیمه گر میباشد مراتب را بلافاصله و در اولین زمان ممکن منتهی در ظرف پنج روز از طریق ارسال نامه، نمابر، تلفن و غیره به شرکت بیمه اعلام نماید و مواردی که در نامه اعلام خسارت بایستی درج شود شامل شماره بیمه نامه، نوع خسارت، محل استقرار کالا، و در صورت امکان میزان خسارت وارده به کالا میباشد.
    • به هنگام بروز خسارت تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تشدید و توسعه خسارت بعمل آورد بدیهی است کلیه هزینه های مصرف شده در این ارتباط که معقول و منطقی باشد قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بود.
    • بیمه کذار میبایستی در صورت مشاهده خسارت یا اطلاع از آن اقدام لازم را علیه مقصر انجام دهد لذا در ارتباط با خسارات مشهود ناشی از حمل، بلافاصله ودر مورد خسارات نامشهود حداکثر در مدت سه روز از تاریخ دریافت کالا با ارسال نامه سفارشی به موسسه حمل ونقل اعتراض خود را اعلام ومسئولیت اورا گوشزد کند سپس رونوشت نامه سفارشی به همراه پاسخ شرکت حمل ونقل و سایر اسناد و مدارک خسارت را به شرکت بیمه ارسال نماید.
    • در مواردی که بیمه گذار از سالم بودن کامل کالامطمئن نباشد بهیچوجه نباید رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل نقل بدهد.
    • در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف موسسه حمل ونقل به بیمه گذار تحویل نشود، او موظف است که پس از تنظیم صورت مجلس کسرتخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور درخواست نماید.

    نکات حائز اهمیت در امور خسارت:
    مواردی که قاعده نسبی خسارت اعمال می شود:
    1. بر اساس ماده 10 و 11 قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بیمه گذار با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کندعقدبیمه باطل است وحق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست. لیکن اگر قصد تقلب بیمه گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد. بیمه گر به هنگام پرداخت خسارت ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد قاعده نسبی خسارت را اعمال خواهد نمود.
    2. در صورتیکه بیمه گذار به هنگام خرید بیمه نامه از تخفیفات بیمه ای مانند تخفیف حمل کالا با کانتینر و یا تخفیف حمل کالا با هواپیما و غیره استفاده نماید اما به آن عمل نکند.
    3. حمل دریایی مورد بیمه باید بوسیله کشتی طبقه بندی شده ای انجام پذیرد که مورد تایید موسسات مندرج در کلوز طبقه بندی پیوست بیمه نامه باشد این کشتی باید:

    • بیش از 15 سال سن نداشته باشد، یا
    • بالای 15 سال سن تا 25 سال مشروط بر اینکه کشتی بصورت لاینر بر اساس جدول زمانبندی مشخص شده ای بطور منظم در بندر مقصد، تخلیه و بارگیری مستمر داشته باشد در غیر این صورت بیمه گذار بایستی مشخصات کشتی را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت اورا اخذ نماید وشرایط و اضافه نرخ مربوطه را پرداخت کند.
     درصورتیکه به هنگام صدور بیمه نامه امکان اعلام مشخصات دقیق کشتی حامل کالا توسط بیمه گذار میسر نباشد، درموقع بررسی پرونده خسارت اطلاعات کشتی حامل محموله موردبیمه ازبیمه گذار و یا موسسات حمل و نقل مربوطه اخذ می گردد. چنانچه سال ساخت کشتی مطابق برموارد فوق الذکر نباشد حق بیمه کهنگی کشتی مطابق نرخ بخشنامه بیمه مرکزی محاسبه میشود و سپس قاعده نسبی خسارت اعمال می گردد.
     شایان ذکر است در مورد کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا 25 سال کهنگی تعلق نمی گیرد.

    فرانشیز:
    درصد یا قسمتی از خسارت که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد مگر آنکه در مورد نوع ونحوه محاسبه آن توافق شده باشد، هرگاه مبلغ خسارت از مبلغ فرانشیز تجاوز نماید بیمه گر مازاد آن را پرداخت خواهد کرد.
    اگرمجموعه شرایط بیمه نامه (B) باشد، معادل 3% ارزش کوچکترین واحد بسته بندی تعریف شده در بارنامه به عنوان فرانشیز کالا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

    مثال:
    واحد بسته بندی کالایی طبق مندرجات بارنامه کارتن درپالت است. هر پالت حاوی 10 کارتن بوزن 1000 کیلوگرم می باشد، کل کالا ی حمل شده 10 پالت بوزن 10000 کیلوگرم است. خسارت وارده به این محموله طبق گزارشات کارشناسان بازدید به شرح ذیل گزارش شده است.
    از تعداد کل کالای حمل شده شامل 10 پالت بوزن 10000 کیلوگرم که هر پالت حاوی 10 کارتن می باشد تعداد 15 کارتن از محتویات 2 پالت در اثر افتادن در حین تخلیه و بارگیری در محوطه گمرک دچار آسیبدیدگی گردیده است که با در نظر گرفتن ارزش بازیافت میزان خسارت وارده 65% درصد برآورد می گردد.
    نحوه محاسبه فرانشیز:
    وزن یک پالت به کیلوگرم 1000 = 10000:10
    وزن یک کارتن به کیلوگرم 100 = 1000:10
    وزن فرانشیز به کیلوگرم 45 = 3% * 100* 15
    وزن خسارت به کیلوگرم 975 = 65% * 100* 15
    کیلوگرم خسارت پس از کسر فرانشیز 930 =45-975

    نحوه محاسبه کرایه حمل:
    در صورتیکه تر م خرید کالا به صورت FOB باشد، کرایه حمل کالا طی فاکتور جداگانه ای به نام FREIGHT INVOICE یا FREIGHT CHARGES مشخص می شودکه عبارتست از بهای حمل کالا از مبداء تا مقصد مندرج در قرارداد حمل.
    مثال:
    بیمه نامه ای وارداتی با شرایط "B" و سرمایه ارزی 100000 دلارFOB +20%، بهمنظور حمل 10 تن کاغذ فلوتینگ از کشور اندونزی به مقصد تهران صادر شده است. کالابه انبار بیمه گذار در تهران می رسد وبا مشاهده خسارت بیمه گذار اعلام خسارت می نماید . کارشناس بیمه از کالا بازدید و میزان خسارت را 200 کیلوگرم ضایعات وآخال ازمجموع وزن 10 رول اعلام می نماید.
    نحوه محاسبه خسارت:
    اطلاعات طبق بارنامه وفاکتور
    واحد بسته بندی در بارنامه رول
    تعداد کل رول ها      100 رول
    مبلغ فاکتور      100000 دلار
    کرایه حمل      50 دلار
    وزن یک رول به کیلوگرم 100 = 10000:100
    کیلوگرم فرانشیز 10 رول 30=3%×100×10
    نسبت کرایه حمل 05/0 = 50:100000
    قیمت یک کیلوگرم طبق فاکتور به دلار 55/11=10000:(05/1×1/1×100000)
    مبلغ خسارت قابل پرداخت به دلار 5/1963=55/11×(30-200)