• بیمه آتش سوزی
   • مراحل دریافت خسارت

    وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

    1. مطلع نمودن بیمه گر از وقوع حادثه بلافاصله پس از اطلاع، حداکثر ظرف  مدت 5 روز
    2. اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در موقع حادثه یا بعد از وقوع آن حادثه و حتی المقدور با هماهنگی بیمه گر
    3. عدم تغییر در مورد اموال بیمه شده بدون اجازه بیمه گرو یا هرگونه تغییر در جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم به نحوی که ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان دچار اشکال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم در جهت نجات و یا کاهش خسارت با رعایت منافع عمومی که بصلاح و مورد تایید کارشناسان باشد، بلامانع خواهد بود.
    4. اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و اموال غیرمنقول به تفکیک به بیمه گر و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال قبل از حادثه بگونه ای که امکان تعیین تخصص کارشناس و یا کارشناسان اعزامی برای بیمه گر قابل تشخیص باشد.
    5. اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به بیمه گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی
    6. اخذ گزارش سازمان آتش نشانی محل حادثه و ارسال برای بیمه گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی
    7. عدم سازش و اعلام رضایت به مقصرین حادثه بدون اطلاع و آگاهی بیمه گر در مواقعی که وقوع حادثه توسط اشخاص ثالث ایجاد شده باشد.

    هنگام‌ بــروز خسارت‌ بیمه‌ گذار ط‌بق ‌ماده‌ 23 شرایط‌ عمومی‌ ظهر بیمه‌ نامه‌ مراتب‌ را بصورت‌ تلفنی، حضوری‌ یا کتبی‌ باطلاع‌ شرکت‌ بیمه‌ می‌ رساند لازم‌ به‌ ذکر است‌ درصورت‌ اعلام‌ خسارت‌ تلفنی‌ ضروری‌است‌ مراتب‌ کتبا" نیز متعاقبا" اعلام‌ گردد.

    پرداخت‌ خسارت‌ به‌ بیمه‌گذار پس‌ از سه‌ مرحله‌ بشرح‌ ذیل‌ صورت‌ می‌ گردد:

    • بیمه‌گـذار پس‌ از اطلاع‌ از وقوع‌ حادثه‌ مراتب‌ را به‌ بیمه‌گـر ‌ اعلام‌ می‌ دارد و بیمه‌گر بلافاصله‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ و اعزام‌ کارشناس‌ ذیصلاح‌ به‌ محل‌ مورد بیمه‌ اقدام‌ و در اسرع‌ وقت‌ خسارت‌ وارده‌ را رسیدگی‌ می‌‌نماید.
    • بیمه‌گر پس‌ از بازدید از محل‌ مورد بیمه‌، اطلاعات‌ و مدارک‌ لازم‌ را جهت‌ رسیدگی‌ و تائیدیه‌ خسارات‌ از بیمه‌گذار مطالبه‌ می‌نماید.
    • بیمه‌گــر خسارتیکه‌ در تعهد وی قرار داشته‌ باشدرا ط‌بق‌ شرایط‌ خصوصی‌ و عمومی‌ ظهر بیمه‌ نامه‌ "قرارداد" حداکثر چهار هفته‌ پس‌ از دریافت‌ مدارکی‌ که‌ بتواند بـه‌ وسیله ‌آنها حدود مسئولیت‌ خود و میزان‌ خسارت‌ وارده‌ را تشخیص‌ دهد تسویه‌ و پرداخت‌ می‌ نماید.

    مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود:

    در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آنرا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:

    1. هر گاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد
    2. هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید
   • مدارک لازم جهت دریافت خسارت

    واحد خسارت‌ با توجه ‌به ‌نوع‌ و وضعیت‌ مورد بیمه‌ و موارد خسارت‌ دیده‌ موارد ذیل را از بیمه‌گذار اخذ می‌نماید:
    • اصل گزارش‌ سازمان‌ آتش‌ نشانی‌ و خدمات‌ ایمنی‌ در صورت‌ وقوع‌ آتش سوزی
    • اصل‌ گزارش‌ نیروی‌‌ انتظامی‌ در صورت‌ آتش سوزی و سرقت‌ با شکست‌ حرز
    • اصل‌ گزارش‌ سازمان‌ هواشناسی‌ در صورت‌ وقوع ط‌وفان‌
    • اصل‌ گزارش‌ موسسه‌ ژئوفیزیک‌ در صورت‌ وقوع زلزله‌