• بیمه شخص ثالث
   • مراحل دریافت خسارت

    نحوه بررسی و پرداخت خسارتهای مالی شخص ثالث  به دو صورت  :  خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی ) بدون کروکی (  و خسارت های با گزارش مقامات انتظامی ) با کروکی   (می باشد  که ذیلا " به شرح هر یک از موارد می پردازیم .

     

    الف )   خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی ) بدون کروکی (

        

    طبق ماده 4 و 18  قانون جدید بیمه شخص ثالث تمامی شرکت های بیمه ای موظفند بدون دریافت گزارش مقامات انتظامی خسارتهای مالی شخص ثالث را حداکثر تا سقف تعهدات قانونی مالی ثالث  (معادل 5/2 درصد تعهدات جانی در ماه های حرام) در بیمه نامه پرداخت نمایند . 

    شرایط پرداخت خسارت ثالث مالی بدون کروکی بشرح ذیل می باشد :

    1-     حوادثی که فقط منجر به خسارت مالی شده باشد  (در صورت جرح گزارش مقامات انتظامی الزامی    می باشد ) .

    2-     طرفین تصادف در مورد مقصر حادثه اختلاف نداشته باشند .

    3-     هر دو خودرو مقصر و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه ثالث معتبر باشند .

    4-     حضور طرفین حادثه ( راننده مقصر و زیاندیده به همراه خودرو ) در محل شعب خسارتی بیمه سینا الزامی می باشد .

    5- انطباق مواضع آسیب دیده هر دو خودرو بصوت صحنه سازی و انطباق آن با اظهارات طرفین حادثه

    6- تکمیل فرم بررسی خسارت بدون کروکی .

    مراتب و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت های بدون گزارش بشرح زیر است     

    ·        مراجعه و حضور رانندگان مقصر و زیان دیده به همراه خودروهای آسیب دیده

    ·        اصل بیمه نامه های مقصر و زیان دیده

    ·        اصل گواهینامه های مقصر و زیان دیده

    ·        اصل کارت ملی طرفین حادثه

    ·        اخذ برش اعلام خسارت مربوطه ( کوپن )  

    ·        کارت شناسائی وسایل نقلیه طرفین حادثه                                          

                     

     

    ب ( خسارت های با گزارش مقامات انتظامی ) با کروکی (

         انواع کروکی شامل :  1- کروکی سازشی 2-  کروکی مراجع انتظامی ( غیرسازشی ) 3- کروکی کارشناس رسمی دادگستری ( ترسیمی ) می باشد .

    اخذ مدارک و مراتب لازم با  کروکی سازشی

        مراتب و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت های با گزارش مقامات انتظام ( کروکی سازش ) بشرح زیر است :

     

    ·        مراجعه و حضور زیان دیده و در صورت لزوم مالک قانونی به همراه اصل و تصویر سند مالکیت

    ·        ارائه و انتقال وسیله نقلیه زیان دیده به واحد خسارت و یا تعمیرگاه

    ·        تصویر بیمه نامه مقصر، گواهینامه ، کارت ملی و کارت خودرو  به پیوست یک برش بیمه نامه  ) کوپن (

    ·        اصل گزارش تنظیمی از سوی مقامات انتظامی ) کروکی سازش  (

    ·        اصل و تصویر بیمه نامه ، کارت خودرو ( سند خودرو ) و گواهینامه زیان دیده

    ·        اصل و تصویر کارت ملی زیان دیده

     

    اخذ مدارک و مراتب لازم کروکی غیر سازشی و ترسیمی ( کروکی کارشناس رسمی دادگستری)

     

    ·        مراجعه و حضور راننده زیان دیده و در صورت لزوم مالک قانونی وسیله نقلیه به همراه اصل و

    تصویر سندمالکیت

    ·        ارائه و انتقال وسیله نقلیه زیاندیده به دایره خسارت و یا تعمیرگاه

    ·        تصویر بیمه نامه مقصر، گواهینامه ، کارت ملی و کارت خودرو  به پیوست یک برش بیمه نامه )  کوپن (

    ·        کلیه گزارشها و مستندات مربوط به حادثه و اعلام نظریه و آراء مراجع قانونی و قضایی اعم از

    1- ارائه اصل یا کپی برابر با اصل دادخواست شاکی

    2- برگه های بازجویی طرفین حادثه و اقرار به تقصیر مقصر

    3- نظریه کارشناسان تصادفات و رسمی دادگستری

    4- نظریه یا رای نهایی مرجع قانونی یا قضایی

    5- ارائه اصل یا کپی برابر با اصل نامه مرجع قضایی به بیمه سینا

    6- ارائه اصل یا کپی برابر با اصل گزارش کلانتری یا پاسگاه راهنمایی رانندگی ( پلیس راه )

    7- ارائه اصل یا کپی برابر با اصل برگه اعتراف به تقصیر مقصر حادثه / رای قطعی دادگاه یا شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت قطعی مقصر حادثه / گزارش اصلاحی / قرار منع تعقیب

     

    توجه : مدارک فوق بایستی توسط مرجع قانونی مربوطه برابر با اصل گردیده باشد .

    توجه : تمامی کروکی ها باید ممهور به مهر افسر ترسیم کننده کروکی و مهر منطقه یا پاسگاه راهنمائی و رانندگی ( پلیس راه )  باشد .

    توجه : تحت هیچ شرایطی قبل از بازدید کارشناس واحد خسارت بیمه، زیاندیده حق بازسازی خودرو را ندارد.

    در موارد زیر ارائه کروکی الزامی است:

    1. در صورتیکه بیمه نامه پیوسته نباشد یا تاریخ حادثه کمتر از 15 روز از شروع بیمه نامه باشد و یا مبلغ خسارت مالی شخص ثالث بیش از 5/2 درصد دیه در ماه حرام سال جاری باشد .
    2. عدم امکان تایید حادثه از سوی کارشناس واحد خسارت یا در صورتیکه خودرو از عقب آسیب دیده باشد و یا اینکه حادثه مابین چند خودرو بوقوع پیوسته باشد.
    3. ارائه نظریه مرجع قضایی بهمراه گزارشات مربوطه در موارد عدم توافق طرفین بر سر مقصر حادثه یا جرحی و فوتی بودن حادثه الزامی است.

    شرایط پرداخت مبلغ خسارت ثالث مالی:

    • زیاندیده حقیقی: چک خسارت در وجه مالک خودرو صادر و تحویل وی میشود و در صورت ارائه شماره حساب مالک ، به حساب وی واریز  خواهد شد .
    • زیاندیده حقوقی: چک خسارت براساس معرفی نامه که مالک قانونی خودرو ارائه نماید قابل تحویل میباشد.

     

    نحوه بررسی و پرداخت خسارتهای جانی شخص ثالث  و سرنشین  ( ر اننده مفصر حادثه )  :

      

    مدارک لازم جهت دریافت خسارت ثالث جانی:

    1. اصل برش بیمه‌نامه (کوپن) یاگواهی بیمه
    2. تصویر (برابراصل شده) گواهی‌نامه مقصر حادثه
    3. تصویر کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
    4. تصویر کارت ملی مقصر حادثه
    5. تصاویر کارت ملی و شناسنامه مصدوم حادثه
    6. تصویر (برابراصل شده) گزارش اولیه کلانتری یا پاسگاه انتظامی اعم از اولیه و نهایی
    7. تصویر (برابراصل شده) کروکی یا نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین علت تامه تصادف
    8. برگه‌های بازجوئی طرفین حادثه (اعتراف به تقصیر مقصرحادثه)
    9. تصویر (برابربا اصل شده) برگه پذیرش اولین مرکز درمانی
    10. تصویر (برابر با اصل شده) برگه‌های پزشکی قانونی (گزارش پزشکی قانونی)
    11. رأی بدوی و تجدیدنظر دادگاه (درصورت اعتراض هریک از طرفین)
    12. اخذ شماره حساب از دادگستری جهت واریز رقم محکوم به (مبلغ دیه)
    13. در تصادفات منجر به فوت علاوه بر مدارک مذکور ارائه مدارک ذیل نیز الزامی می باشد:
    • گزارش معاینه جسد
    • انحصار وراث
    • جواز دفن
    • قیم نامه یا نامه دایره سرپرستی صغار دادگستری ذیربط (در صورت صغر سنی وراث(
    • خلاصه رونوشت وفات
    • تصاویر تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی

    ** توجه: باستناد به آیین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی موظفند نسبت به درمان فوری و بدون قیـد و شرط مصـدومین و مجروحین حوادث و سوانح رانندگی بصورت رایگان اقدام نمایند.

     

    مدارک لازم جهت دریافت غرامت راننده

    1. تصویر بیمه‌نامه یاگواهی بیمه نامه
    2. تصویر (برابراصل شده) گواهینامه‌ مقصر حادثه
    3. تصویر کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
    4. تصاویر کارت ملی و شناسنامه مصدوم
    5. تصویر (برابر اصل شده) گزارش اولیه کلانتری یا پاسگاه انتظامی اعم از اولیه و نهایی
    6. تصویر (برابر اصل شده) کروکی یا نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین علت تامه تصادف
    7. برگه‌های بازجوئی مصدومین و قبول تقصیرمقصرحادثه (غیر از مواردی که حادثه طرف مقابل نداشته باشد)
    8. برگه پذیرش اولین مرکز درمانی به همراه  اصل صورت حسابهای مراکز درمانی
    9. اصل گواهی پزشک معالج مصدوم (درصورت تعیین درصد نقص عضو(
    10. معاینه حضوری مصدوم توسط پزشک معتمد بیمه گر جهت تعیین میزان نقص عضو
    11. قرارموقوفی تعقیب (درصورت فوت راننده مقصر(
    12. رأی دادگاه (درصورت نیاز)
    13. در تصادفات منجر به فوت علاوه بر مدارک مذکور ارائه مدارک ذیل نیز الزامی می باشد:
    • گزارش معاینه جسد
    • انحصار وراث
    • جواز دفن
    • قیم نامه یا نامه دایره سرپرستی صغار دادگستری ذیربط (در صورت صغر سنی وراث)
    • خلاصه رونوشت وفات
    • تصاویر تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی

    ** توجه: باستناد به آیین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی موظفند نسبت به درمان فوری و بدون قیـد و شرط مصـدومین و مجروحین حوادث و سوانح رانندگی بصورت رایگان اقدام نمایند.