• بیمه نامه ها
  • هیات مدیره و مدیرعامل

     امین شیرکانی

   نماینده بنیاد علوی

   مدیرعامل وعضوهیات مدیره                      

    

     مرتضی دباغ عالی نصب

   نماینده شرکت لیزینگ جامع سینا
   رئیس هیات مدیره

    

    
       

   دکتر سعید خرقانی

   نماینده شرکت صادرات نیرو خلیج فارس- کیش
   نائب رئیس هیات مدیره

    

     

   روح اله امیدی

   نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
   عضوهیات مدیره