• نام مرکز شهر آدرس تلفن
   بوشهر(1047) بوشهر بوشهر – خیابان شهید عاشوری- روبه روی مسجد قرآن
   0771-2543741-2
   پارس جنوبی(1055) عسلویه خیابان جمهوری -میدان انقلاب

   077-27264400