• نام مرکز شهر آدرس تلفن
      تبریز(1008) تبریز خیابان فارابی- بعد از پل منصور چی کنار- روبروی شهرداری منطقه یک
      0411-3375043-6