• بیرجند
   مکان : خراسان جنوبی/ بیرجند
   تلفن : 056-32323377-8 - 056-32323031-
   نمابر : 32323306
   آدرس : بیرجند- خ مدرس بعداز چهارراه محلاتی بین مدرس 59 ,61